Αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη (KX15-510-BA630)
Τσάντα μεταφοράς
Φιάλη πεπιεσμένου αέρα για τη συσκευή (BA630-CYL)
Μάσκα ολόκληρου προσώπου (BA630-MASK)
Βαλβίδα εκπνοής και εξάρτημα συνεχούς ροής αέρα (BA630-LVD)
Σωλήνας υψηλής πίεσης, μανόμετρο και σύστημα συναγερμού (BA630-TMD)
Βαλβίδα μείωσης της πίεσης και βαλβίδα ασφαλείας (BA630-RSV)
Ανταλλακτικός σωλήνας υψηλής πίεσης
Κλείστρο φιάλης
Αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη (MBK10-BA600-COMPOSITE)
Τσάντα μεταφοράς
Φιάλη πεπιεσμένου αέρα (BA600-COMPOSITE-CYL)
Διπλή αναπνευστική συσκευή πυροσβέστη (MBK10-BA600)
Χαρακτηριστικά
Αναπνευστική συσκευή διαφυγής 15 λεπτών
Page 1 of 2